1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra Globus AS, heretter kalt GLOBUS, med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før GLOBUS har bekreftet bestillingen. 
 1. Tekniske opplysninger angitt i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses de for å være bindende. Oppgitte tekniske data må alltid forstås med de toleranser som er vanlig kutyme i bransjen. 
 1. Priser. Alle priser er oppgitt eksklusive mva., fritt levert GLOBUS’ lager i Brumunddal. GLOBUS’ eventuelle transport av varer fra lager til kjøper, betales av kjøper særskilt. GLOBUS kan endre priser ved endringer i leverandørpris, tollsatser, avgifter og valutakurser i perioden fra bestilling til ordrebekreftelse er avsendt. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner. 
 1. Miljøgebyr er beregnet etter dagens satser. Skulle dette forandre seg frem til leveringsdatoen, vil prisen bli justert med differansen i gebyret. 
 1. Betalingsbetingelser. Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Betaling skal skje 10 dager etter fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling belastes en morarente på 2% pr. påbegynt måned. Kjøper vil bli belastet med et purregebyr på kr. 50.- ved skriftlig purring fra GLOBUS. 
 1. Leveringsbetingelser. Varen leveres fritt lastet fra GLOBUS’ lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over på kjøper ved levering. Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal GLOBUS varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres med kontaktinformasjon. Levering anses ved overlevering av varen til transportør eller postverket.
 1. Salgspant. GLOBUS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten GLOBUS’ skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade. 
 1. Garanti. GLOBUS garanterer varen mot fabrikasjonsfeil i 1 år fra fakturadato. Skader og defekter som følger av normal slitasje er ikke omfattet av garanti. Forøvrig gjelder våre garantibestemmelser. (eget dok.) 
 1. Reklamasjon og mangler. Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til GLOBUS og som forelå på leveringstidspunktet, vil GLOBUS etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.
  For øvrig gjelder våre garantibestemmelser for nye produkter ved reklamasjoner. 
 1. Retur av kjøpt vare kan bare finne sted med GLOBUS’ samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko. Varen returneres i original forpakning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. Alle varer påføres et returnummer som fås ved henvendelse til GLOBUS. Med mindre annet er avtalt beregnes returgebyr på 20% av fakturert beløp i tillegg dekkes frakt av kunden. 
 1. Erstatningsansvar. Et eventuelt erstatningsansvar for GLOBUS skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos GLOBUS. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte vares verdi. 
 1. Overdragelse. Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke. 
 1. Bestillingsvare/Skaffevare kan ikke returneres og ansees som bindende ved bestillingstidspunkt. 
 1. Tillegg til eller endringer i avtalen. Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig. 
 1. Tvister under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Brumunddal forliksråd vedtas som verneting. 
 1. E-mail med produktnyheter Som en del av GLOBUS sine standardbetingelser vil du motta informasjon med produktnyheter og tilbud, dersom du ikke ønsker å motta disse, kontakt GLOBUS.